Kontakt
EGZAMINY TOEIC
Wyniki egzaminów TOEIC
Harmonogram warsztatów
Harmonogram konsultacji
oGŁOSZENIA
POZOSTAŁE PROJEKTY
PRZYDATNE LINKI:

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

INWESTYCJA W KADRY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH

 

Projekt: CERTYFIKAT NA PLUS

Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH dr Piotr Kurnicki
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie Certyfikat na PLUS

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 1000 dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, którzy chcą zdobyć formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności w zakresie biznesowego języka angielskiego. Będzie to możliwe dzięki uzyskaniu uznawanego na całym świecie certyfikatu TOEIC ( Test of English for International Communication ) Celem projektu nie jest długotrwała nauka języka angielskiego, lecz przygotowanie i przystąpienie do egzaminu językowego (język ogólny + biznesowy) TOEIC (Test of English for International Communication). Jest to projekt adresowany do osób, które już się uczyły lub aktualnie uczą się j. angielskiego i chciałyby uzyskać potwierdzenie posiadanej wiedzy w postaci certyfikatu uznawanego na całym świecie. Poza samym egzaminem TOEIC, zainteresowani będą najpierw mogli wziąć udział w kilku godzinach warsztatów i konsultacji językowych. Egzaminu TOEIC nie można nie zdać, ponieważ uzyskuje się wynik punktowy. Tak więc, można do niego przystępować już od średniozaawansowanej znajomości języka angielskiego. Więcej informacji o samym egzaminie i próbne testy na: http://www.pl.toeic.eu/ Udział w projekcie, tj. koszt konsultacji, sesji próbnych, materiałów dydaktycznych, jak i samego egzaminu jest całkowicie bezpłatny.

ADRESACI PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 1000 mieszkańców woj. śląskiego w wieku 25-64 lat (oraz osób nie uczących się w wieku 18-24 lat), chcących zdobyć formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności w zakresie biznesowego języka angielskiego.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU:

W celu przystąpienia do projektu „Certyfikat na PLUS” prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Certyfikat na PLUS” oraz wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Biura Projektu następujących dokumentów:

Załącznik 1.
Deklaracja zgłoszeniowa (Ankieta Informacyjna), wraz z oświadczeniami Beneficjenta o spełnianiu warunków udziału w projekcie, deklaracją chęci uczestnictwa w projekcie, wyrażeniem zgody na udział w badaniach ankietowych przeprowadzanych w trakcie trwania projektu, a także po jego zakończeniu, informacją o świadomości odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 2.
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik 3.
Oświadczenie Kandydata zgłaszającego z własnej inicjatywy chęć zdobycia formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności w zakresie jęz. angielskiego poprzez uzyskanie międzynarodowego certyfikatu językowego TOEIC.

Załącznik 4.
Wstępny test językowy mający na celu zakwalifikowanie uczestnika do grupy szkoleniowej na odpowiednim poziomie zaawansowania językowego.

Załącznik 5.
Oświadczenie kandydata w wieku 18-24 lat, że nie jest osobą uczącą się.

Załącznik 6.
Kopia dowodu osobistego.

Załącznik 7.
Oświadczenie dotyczące rozliczenia kosztów dojazdu.

Załącznik 8.
Oświadczenie o zapoznaniu się uczestnika z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Certyfikat na PLUS”.

Dostarczenie wypełnionych dokumentów, spełnienie wymogów formalnych określonych dla projektu, a także pozytywna weryfikacja w procesie rekrutacji to warunki niezbędne do przyjęcia kandydata do Projektu. Zebrane dane będą wykorzystywane do monitoringu i ewaluacji POKL w trakcie trwania projektu, a także w możliwym badaniu ewaluacyjnym przeprowadzanym po zakończeniu projektu.

Wypełnione i odręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu - Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH, ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze osobiście lub przesyłką pocztową na powyższy adres wraz z dopiskiem „Certyfikat na PLUS”. Dokumenty rekrutacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę ze względu na brak odręcznego podpisu kandydata.
Dokumenty rekrutacyjne można również pobrać i wypełnić w Biurze projektu - Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH, ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze.
Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.

Rekrutacja do Projektu ma charakter ciągły – będzie trwała od 01.03.2009 do 31.10.2010. Co miesiąc będą rekrutowane kolejne grupy. W miarę napływania zgłoszeń kandydatów, pracownicy Projektu będą kontaktować się z zainteresowanymi osobami drogą telefoniczną celem ustalenia ewentualnego terminu i miejsca warsztatów i egzaminu. 

Wypełnienie Dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do uczestnictwa w Projekcie. Przyjęcie nastąpi po zrekrutowaniu odpowiedniej grupy docelowej w określonym miejscu o czym kandydaci zostaną poinformowani przez Projektodawcę.