Projekt: WYGRAJ SWÓJ CZAS

Okres realizacji projektu od 01/05/2006 do 31/12/2007

Profesionalna usługa pośrednictwa pracy dla Pani

Profesionalna usługa pośrednictwa pracy dla Pana

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie języka angielskiego realizowanego w ramach projektu WYGRAJ SWÓJ CZAS
(nr Z/2.24/II/2.4/20/05) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
www.wup-katowice.pl.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie komputerowym realizowanego w ramach projektu WYGRAJ SWÓJ CZAS (nr Z/2.24/II/2.4/20/05) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
www.wup-katowice.pl

Pełny harmonogram zajęć, DLA GRUP JĘZYKOWYCH, do końca trwania projektu WYGRAJ SWÓJ CZAS możecie Państwo pobrać tutaj.

Pełny harmonogram zajęć, DLA GRUP KOMPUTEROWYCH, do końca trwania projektu WYGRAJ SWÓJ CZAS możecie Państwo pobrać tutaj.


Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH dr Piotr Kurnicki spółka komandytowa zaprasza do uczestnictwa w projekcie:


WYGRAJ SWÓJ CZAS
realizowanym w ramach Działania 2.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" - pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.DZIAŁANIE 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Ogólnym celem działania 2.4 jest dostosowanie do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia. Celem szczegółowym działania jest zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych i co za tym idzie umożliwienie im wykonywania nowych zawodów.
Pomoc udzielana w ramach działania 2.4 przeznaczona jest dla pracowników przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji, którzy dotychczas nie byli objęci rządowym programem osłonowym.


CELE PROJEKTU „WYGRAJ SWÓJ CZAS”

Realizacja Projektu ma na celu wyposażenie pracowników z przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub tych, które straciły pracę w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiające zmianę zatrudnienia i wykonywanie nowego zawodu.

OFERTA SZKOLENIOWA

W ramach Projektu oferujemy kompleksową usługę szkoleniowo-doradczą obejmującą:
- dwusemestralne kursy językowe - do wyboru z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie początkującym i niższym średniozaawansowanym.
- szkolenie komputerowe z zakresu środowiska Windows oraz programów Excel, Word, Powerpoint jak i sieci bezprzewodowej dla małej firmy. Poziom wyjściowy szkoleń komputerowych będzie to kurs dla osób z zerową znajomością komputera oraz kurs dla osób mających podstawową wiedzę użytkową z zakresu Pakietu Office.
- usługa pośrednictwa pracy.

Zajęcia z języków obcych jak i z obsługi komputera będą prowadzone w grupach 8 - 10 osobowych. Każdy z Beneficjentów zostanie zaopatrzony w komplet materiałów dydaktycznych do języka obcego i informatyki. Na zajęciach będzie oferowany catering dla Beneficjentów.

Czas prowadzenia szkolenia: od końca sierpnia 2006 do maja 2007. W ramach projektu planuje się objęcie wsparciem grupy 80 osób spełniających kryteria formalne, zamieszkujących woj. śląskie. Kursy odbywać się będą na terenie Zabrza, Gliwic, Chorzowa i Katowic.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT „WYGRAJ SWÓJ CZAS”

Projekt jest zgodny z polityką równych szans i obejmie 80 uczestników będących mieszkańcami woj. śląskiego, z wyłączeniem osób, które są lub były zatrudnione na terenie powiatu gliwickiego. Istotne dla rekrutacji jest kryterium miejsca zatrudnienia a nie miejsca zamieszkania; oznacza to, że osoby zamieszkałe w Gliwicach, ale pracujące np. w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, czy w Zabrzu mogą wziąć udział w Projekcie.

  Projekt skierowany jest przede wszystkim do:

- pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika
- osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji
- osób, które pozostają bez zatrudnienia i poszukują pracy lub są zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, tj. w okresie do trzech miesięcy przed rozpoczęciem wsparcia w ramach projektu utraciły pracę z przyczyn nie związanych z naruszeniem obowiązków pracowniczych czy z innego powodu leżącego po stronie pracownika wskazanego przepisami prawa pracy i pozostawały zatrudnione w sektorze czy branży wskazanej jako przechodząca procesy restrukturyzacyjne*
- osób, które utraciły pracę w wyniku procesów restrukturyzacyjnych (np. w wyniku redukcji zatrudnienia związanej ze zmianą profilu produkcji, likwidacją stanowiska pracy, likwidacją zakładu pracy lub postawieniem zakładu pracy w stan upadłości) w zakładzie pracy pochodzącym z sektora czy branży nie wskazanej jako przechodząca procesy restrukturyzacyjne w danym regionie - z wyłączeniem osób zatrudnionych w firmach z powiatu gliwickiego. Istotne dla rekrutacji jest kryterium miejsca zatrudnienia a nie miejsca zamieszkania; oznacza to, że osoby zamieszkałe w Gliwicach, ale pracujące np. w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, czy w Zabrzu mogą wziąć udział w Projekcie.

Nie jest istotny staż pracy pracownika, rodzaj umowy o pracę (umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony) czy wymiar stosunku pracy - cały etat czy pół etatu.


_______

* Zgodnie z zapisami Ramowego Planu Realizacji Działania jako zakłady przechodzące procesy restrukturyzacyjne określa się te przedsiębiorstwa, w których odnotowano największe ilości zwolnień osób z przyczyn dotyczących zakładu pracy i są to następujące branże: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego transport, gospodarka magazynowa, łączność, ochrona zdrowia i opieka społeczna, pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna, przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, pracownicy sektora ochrony zdrowia.  Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można uzyskać w Biurze Projektu:
Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego
DEUTSCH dr Piotr Kurnicki sp.k.
41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 20
tel. (032) 370 12 92 w godzinach 12.00 - 17.00
e-mail: kursy@deutsch.com.plpowrót

 
 

  ..: By PablO :..