Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz wszystkie wymagane załączniki:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 •  Załącznik 1.
 • Deklaracja zgłoszeniowa do projektu "Umiejętności na miarę potrzeb"

 •  Załącznik 2.
 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 •  Załącznik 3.
 • Oświadczenie kandydata zgłaszającego z własnej inicjatywy chęć zdobycia formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności językowych i zawodowych

 •  Załącznik 4.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się kandydata z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Umiejętności na miarę potrzeb

 •  Załącznik 5.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu

 • Załącznik 6

  Kserokopia dowodu osobistego z dopiskiem "potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz datą i czytelnym podpisem kandydata.

 • Załącznik 7  (Dla Kandydatów na kurs przewóz osób i rzeczy)

  Kserokopia posiadanego prawa jazdy kat. C lub D z dopiskiem "potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz datą i czytelnym podpisem kandydata lub dla osób nie posiadających prawa jazdy kat. C lub D oświadczenie o uczestnictwie w kursie w powyższych kategoriach

Powrót do strony głównej